You are currently viewing Globalna perspektiva – povezivanje cirkularne ekonomije i ublažavanja klimatskih promena

Globalna perspektiva – povezivanje cirkularne ekonomije i ublažavanja klimatskih promena

Globalna razvojna agenda 2030, EU-zeleni dogovor i Sporazum iz Pariza pružaju jasne smernice o tome kako klimatski i ekološki izazovi današnjeg sveta mogu da se pretvore u mogućnosti za razvoj. Zeleni dogovor EU (Evropska unija, 2019. A European Green Deal | European Commission (europa.eu)) jasno kaže da se inkluzivna tranzicija ka održivom društvu može postići samo ulaganjem u smanjenje zagađenja i prelaskom na čistu i cirkularnu ekonomiju

Društva koja žele da postanu održiva, otporna na klimatske promene i da smanje svoje ugljenične otiske moraju da preispitaju način na koji proizvode i troše resurse i energiju. Tokom Konferencije država ugovornica Okvirne konvencije UN o promeni klime 2018. godine (CoP24 za UNFCCC), jedan od izveštaja ukazao je na to da se na klimatske promene može efikasnije delovati primenom cirkularne ekonomije. Ovo je takođe utvrđeno u „Studiji o cirkularnoj ekonomiji koja je presudna za ciljeve Sporazuma iz Pariza“ (Circular Economy Is Crucial to Paris Goals – Study | UNFCCC.)

Leave a Reply